جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اُبَیض

شهری در مرکز سودان و مرکز استان کردفان

ابیض، جورج

هنرمند و بازیگر لبنانی (قرن14)

ابیکوئسنو جوکروسوئجوسو، رادِن

از رهبران جنبش استقلال اندونزی با موضع اسلام گرایی و ضد غربی (قرن13و14)

ابیم

سازمان نوپای اسلامی که در 1972 بعد از فعالیتهای مسلمانان (1971-1969) در مالزی ثبت شد.

اَبْیَن

شهری باستانی در یمن

ابیورد

شهری در ایران

ابیوردی، ابوالحسن علی بن احمد

متکلم و فقیه امامی و آشنا به علوم ریاضی قرن (10)

ابیوردی، حسام الدین حسن بن علی

فقیه شافعی ایرانی (قرن8)

ابیوردی، محمد بن احمد

شاعر و ادیب ایرانی عهد سلجوقیان (قرن5و6)

اپشیر مصطفی پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن11)

اَتابک

عنوان مقامی دولتی از اوایل دوره سلجوقیان

اتابکان آذربایجان

عنوان سلسله ای از امرای ترک آذربایجان در قرون 6 و7، مؤسس آن شمس الدین ایلدگز

اتابکان اِربل --> بگتگینیان

اتابکان دمشق --> بوریان

اتابکان سنجار --> زنگیان