جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مؤلفة قلوبهم

اصطلاحی در قرآن برای غیرمسلمانانی که با پرداخت زکات به آنان یا کمکهای دیگر، نسبت به اسلام و مسلمانان احساس همدلی می کنند.

مولوی، جلال الدین محمد

شاعر و عارف بزرگ ایرانی (قرن7)

مولوی، محمد حسین

عالم هندی، از پیشگامان نهضت اهل حدیث (قرن13)

مولوی احمد الله شاه

از مهمترین رهبران قیام هندوستان (قرن13)

مولَویه

سلسله ای صوفیانه منسوب به جلال الدین بلخی در آناتولی

موله، ماریژان

خاورشناس فرانسوی، پژوهشگر حوزه عرفان (قرن14)

مولی ابی حذیفه، سالم بن معقل

صحابی مقتول در یمامه، ایرانی الاصل(قرن1)

مولی صندلی

شهرت "محمد بن هرمز"، از موالی محمد بن عمرو و از خوارج که علیه سامانیان قد برافراشت (قرن3).

مولی یوسف زئی شیخ

مورخ و سردار افغانان از طایفه یوسف زیی در پاکستان

مومباسا

جزیره و شهری در ساحل شرقی آفریقا متعلق به کشور کنیا

المومن

از اسماء الحسنی

مومن، حکیم محمد خان

شاعر اردو زبان (قرن13)

مؤمن، سوره

سوره چهلم قرآن

مؤمن الطاق، محمد بن علی

از ثقات اصحاب امام صادق و امام کاظم(ع)(قرن2)

مؤمنون، سوره

سوره بیست و سوم قرآن