جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

موسی جلیل

شاعر بزرگ تاتار (قرن14)

موسی چلبی

شاهزاده عثمانی و پسر بایزید اول (قرن8و9)

موسی خان مغول

یازدهمین پادشاه سلسله ایلخانیان (قرن8)

موسی شهوات

شاعر عرب (قرن2)

موسیقی

فن ترتیب اصوات که به گوش خوشایند باشد. برای مباحث فقهی رجوع شود به غناء

موسیقی، مجله

نشریهء فرهنگی ماهانه ای که از 1318 تا 1352 به سردبیری روبیک گریگوریان در تهران منتشر می شد.

موسیقی کبیر

کتاب مهمی در باره ی موسیقی از فارابی (قرن4)

موسی کاظم، امام --> الکاظم، امام

موسی مبرقع

فرزند امام جواد علیه السلام و جد سادات رضوی قم(قرن2و3)

موسی یبغو --> سلجوقیان

موش (1)

شهر و مرکز استانی در آناتولی شرقی

موش (2)

جانوری کوچک از راسته جوندگان

موَّشح

اصطلاح فن بدیع و صنعتی در شعر به معنای شعری که اگر حروف اول مصراعها یا ابیات آن را جمع کنند، اسمی از آن بیرون می آید.

موصل

شهری قدیمی در شمال عراق، مرکز دیار ربیعه در دوران نخست اسلامی - معماری

موصلی، احمد بن علی --> ابویعلی موصلی، احمد بن علی