جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابهَر

شهر و شهرستانی در استان زنجان

ابهری، اثیرالدین

منطقی، ریاضیدان و منجم ایرانی (قرن7)

ابهری، عبدالعزیز

محدث هراتی سنی مذهب (قرن10)

اَبهَل

درختی از تیره مخروطیان

ابی، محمد بن خلفة

مفسر و فقیه تونسی (قرن 9)

ابیار

قریه ای در جزیره بنی نصر مصر میان قاهره و اسکندریه

ابیاری، ابراهیم اسماعیل

محقق و دانشمند مصری، مهمترین اثر تألیفی وی "الموسوعة القرآنیه" در 12 جلد است. (قرن14و15)

اَبیاری، عبدالهادی

نویسنده، ادیب، لغت شناس و فقیه شافعی مذهب مصری (قرن13و14)

ابیاری، علی بن سیف

محدث و نحوی شافعی مصری (قرن8و9)

ابی الجهم، آل

خاندان روایی بزرگ شیعی ساکن کوفه (قرن2)

ابیانه

روستای مشهوری در نطنز - گویش ابیانه ای

اُبَی بن کَعب

از اصحاب پیامبر (ص) و از کاتبان وحی

ابی جامع، آل

خانواده ای از فقهاء نجف - جامعی، جواد بن علی: فقیه و ادیب (قرن13و14) - جامعی، عبدالحسین بن قاسم: ادیب (قرن13) - جامعی، علی بن الحسین: مفسر (قرن11و12)

ابیجان

مهمترین بندر، شهر و پایتخت جمهوری ساحل عاج واقع در افریقای غربی و ساحل خلیج گینه

اُبَیْرَدِ بْنِ مُعَذَّر

شاعر اوایل عصر اموی (قرن1)