جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

موزه

مکان خاصی که در آن مجموعه‌ای از آثار باستانی و صنعتی و اشیاء با ارزش به معرض نمایش درمی آید.

موزۀ ملی پاکستان

موزه ای با 10000 نسخهء خطی

موساد

سازمان اطلاعات جاسوسی اسرائیل

موستار

شهری تاریخی در بوسنی و هرزگوین

مؤسسه امور اقلیتهای مسلمان

مؤسسه ای مستقل در لندن که شرایط زندگی مسلمانان را در سراسر دنیا مطالعه می کند.

مؤسسه ایرانشناسی بریتانیا

از مؤسسات برجسته در زمینه تحقیقات ایرانی در بریتانیا که در سال 1961 تأسیس شد. - ایران: مجله مؤسسه ایرانشناسی بریتانیا

مؤسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو

نهادی تحقیقاتی برای پژوهش در زمینه های تاریخ ،‌زبان و باستانشناسی خاور نزدیک و مصر

مؤسسه شرقی کاما

موسسه ای تحقیقاتی در بمبئی که در 1916 تأسیس شد.

مؤسسه مطالعات اسماعیلیه

نهادی تحقیقی برای اسماعیلیان که توسط پرنس اقاخان در 1977 تأسیس شد.

مؤسسه وعظ و خطابه

نهاد اولیه دانشکده الهیات

موسم --> جشن

موسوعه --> دانشنامه نگاری

موسوی، سید عباس

روحانی پایه گذار جنبش حزب الله لبنان (قرن14)

موسوی، منظور حسین

استاد ادب فارسی در دانشگاه دهلی (قرن14)

موسوی اصفهانی، محمد صادق --> تاریخ گیتی گشا