جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مَودودی، سید ابوالاعلی

قاضی و از فقهای برجسته، موسس جماعت اسلامی در پاکستان و از مخالفان بوتو و از پشتیبانان ضیاءالحق(قرن14)

مؤذن

اذان گو، از مشاغل دینی

مؤذن، احمد بن عبدالملک

محدث نیشابوری(قرن5)

مؤذن تفرشی

مؤذن ایرانی پدر حسینعلی خان عراقی

مؤذن خراسانی، محمدعلی

صوفی سلسلهء ذهبیه کبرویه (قرن10)

مؤذن زاده اردبیلی، رحیم

مؤذن مشهور ایرانی (قرن14)

مورتمان، یوهان هاینریش

زبانشناس آلمانی متخصص در زبان و ادبیات عرب (قرن13و14)

مورثیا --> مُرسیه

مؤرج السدوسی --> سدوسی، مؤرّج بن عمرو

مورچه

از حشرات راسته نازکبالان

مورچه خورت

روستایی در نزدیکی اصفهان، وقوع نبردی بین سپاهیان متحد نادر و شاه طهماسب دوم و سپاهیان متحد اشرف افغان و عثمانی که به پیروزی ایرانیان انجامید (قرن12).

مورد

یا آس، درختچه ای مدیترانه ای دارای برگهای سبز و معطر با خواص دارویی

مورِسْطُس

مؤلف یونانی آثاری در زمینهء ابزار موسیقی که آثارش فقط به عربی باقی مانده است.

مور شهیدان

از کوههای مغرب ایران، نزدیک مرز ترکیه

مورگان، ژاک ژان ماری دو

باستان شناس فرانسوی، حفار آثار باستانی شوش (قرن13)