جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

المؤتلف و المختلف

بحثهای مربوط به کلمات متشابه لفظی و نیز عنوان چندین کتاب در همین موضوع

مؤتمر العالم الاسلامی

سازمان اجتماعی-فرهنگی بین المللی مسلمانان که در 1926 تشکیل شد.

مؤتمن، قاسم بن هارون

امیر عباسی، پسر هارون الرشید (قرن2و3)

مؤتمن الملک --> پیرنیا، حسین

مؤتمن الملک، میرزا سعید خان

از رجال و وزرای مشهور قاجاریه (قرن13)

مؤتمن بن هود

ریاضیدان و پادشاهی از خاندان هود (قرن5و6)

مؤته، غزوه

غزوه ای بین مسلمانان و سپاه هرقل در محلی به همین نام در شرق اردن (قرن8)

موتی، مسجد

مسجدی از مرمر در شهر دهلی مربوط به دورهء گورکانیان (قرن11)

موثق عاملی، ابراهیم

مفسر، صاحب تفسیر عاملی(قرن14)

موجهات

اصطلاحی در منطق به معنای بررسی جهات ضرورت، امکان، دوام و فعلیت در گزاره ها و پرداختن به نسبت های استنتاجی میان آن ها.

موحدون (1)

سلسله ای در مغرب افریقا، اندلس و بالئار (قرن6و7) - هنر و معماری

موحدون (2) --> دروزیان

مودت، آیه

آیه ای از قرآن دربارهء اهل بیت(ع)

مودود بن عمادالدین زنگی

"قطب الدین الأعرج"،اتابک موصل (قرن6)

مودود غزنوی --> غزنویان