جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مواد مخدر

- تاریخ و مسایل سیاسی و اجتماعی - مسایل فقهی

مواسات

کمک رساندن به دیگران، از اصول اخلاقی ترغیب شده در قرآن

مُواضعه

اصطلایح دیوانی به معمای نوعی قرارداد بین افراد در باره ی اختیارات و حدود وظایف

موافات

اصطلاح کلامی

المواقف فی علم الکلام

کتاب معتبری به عربی در کلام از عضدالدین ایجی (قرن 8)

مواقیت (اصطلاحی در نجوم) --> میقات، علم

مواکب

سان ها و رژه های عموما درباری : - در دوران عباسیان و فاطمیان - در اسپانیای مسلمان - در ایران - در امپراطوری عثمانی - در هند دوران اسلامی

موالی

بندگان آزادشده، اقوام غیرعرب مسلمان که در زمان فتوحات اسلام آزاد شدند.

مَوالیا

گونه ای شعر عربی غیر کلاسیک - منابع نوشتاری - اشعار عامیانه

موالید ثلاثه

اصطلاحی در فلسفه و علوم طبیعی شامل جمادات، نباتات و حیوانات

موبد

روحانی و عالم دینی زرتشتی

موپلاه ها --> ماپیلا

موت --> مرگ

موت، مسجد

"موت کی، مسجد"، مسجدی در دهلی مربوط به دوره لودیان (قرن9)

مؤتفکه

واژه قرآنی به معنی زیر و زبر گشته، نام یکی از شهرهای قوم لوط