جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

منهاج الفاخر فی علم البحر الزاخر

کتابی به عربی در علم دریانوردی تالیف سلیمان مهری (قرن10)

منهاج سراج --> جوزجانی، ابوعمرو عثمان

منهج الصادقین --> کاشانی، فتح الله

المنیة و الامل فی شرح الملل و النحل

کتابی از مهدی لدین الله، احمد بن یحیی در ملل و نحل(قرن9)

مَنیر

از شهرهای پیشین مسلمان نشین در هند

منیر لاهوری، ابوالبرکات

شاعر هندی پارسی گو (قرن11)

منیری، شرف الدین

عارف و زاهد اهل هند(قرن 8)

منیعی، خاندان

خاندانی از عالمان و فقیهان شافعی مرو(قرن5)

مُنیف، عبدالرحمان

نویسنده واقع گرای عرب (قرن14)

مُنیف پاشا

"محمد طاهر"، دولتمرد عثمانی و مصلح تعلیم و تربیت در دوره تنظیمات (قرن13)

منینسکی، فرانچشیک

خاورشناس لهستانی و مترجم حافظ (قرن14)

مَوات --> احیای موات

مواجب

اصطلاحی به معنای حقوق و مستمری کارمندان دیوانی و سپاهیان

مؤاخات --> برادری

موادّ ثلاث

از مباحث فلسفه و منطق که شامل وجوب، امکان و امتناع است