جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

منگوقاآن

سومین خاقان مغول

منلائوس اسکندرانی

از دانشمندان و ریاضیدانان یونانی پیش از اسلام

مِنِمِن

شهری در استان ازمیر در غرب آناطولی

منندز، پلایر

خاورشناس اسپانیایی و متتبع در ادب عرب (قرن14)

منندز پیدال، رامون

خاورشناس اسپانیولی و متتبع در ادبیات عرب (قرن14)

منوچهر بن قابوس

ملقب به "فلک المعالی"، پنجمین امیر آل زیار (قرن5)

منوچهر خان گرجی

از رجال دوره فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار (قرن13)

منوچهری دامغانی، احمد بن یعقوب

شاعر بزرگ ایرانی (قرن5)

المنور بالله

القاسم بن محمد بنیانگذار سلسله قاسمی از امامان زیدی یمن

منورقه

شرقی ترین جزیره بالئار

منّ و سلوی

من، ماده ای شیرین و سلوی، مرغی است که در زمان سرگردانی بنی اسرائیل در بیابان، خداوند به مقدار زیاد در اختیار آنان گذاشت.

منوف

نام دو شهر در دلتای نیل، با نامهای منوف السفلی و منوف العلیا

منوفی، خاندان

نسبت برخی از علما به شهر منوف در مصر از آن جمله: - عبدالله المنوفی المالکی بنیانگذار یکی از قدیمترین شاخه های الاحمدیه بنام المتایف (قرن8) - محمدبن اسماعیل بن ابراهیم شیخ المشایخ خانقاه در قاهره (قرن9) - ابوالعباس احمدبن محمّد از رهبران خانقاه ظاهریه -

منونی، محمد بن عبدالهادی

محقق و دانشمند مراکشی (قرن14)

منهاج البلغاء و سراج الادباء --> حازم بن محمد قرطاجَنّی