جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

منصوری، ذبیح الله

مترجم ایرانی (قرن14)

منصوری، علی بن سلیمان

مقری و مؤلف مصری الاصل(قرن12)

المنصوری فی الطب

کتابی در طب از زکریای رازی (قرن3و4)

منصوریه

از فرق کلامی

منطق

از شاخه های علوم عقلی

منطق الطیر

منظومهء عارفانه عطار نیشابوری (قرن6و7)

منطقة البروج --> دایرة البروج

منطقی، ابوسلیمان --> سجستانی، ابوسلیمان

منطقی رازی، ابومحمد منصور

شاعر ایرانی معاصر با صاحب بن عباد(قرن4)

منطوق --> مفهوم و منطوق

منظریه --> شهرضا

منظومه سبزواری --> سبزواری، حاج ملاهادی

منعم خان

از رجال دوره همایون و اکبر شاه (قرن10)

منغیت

نام طوایف ترک و مغول در ماوراءالنهر

منغیتیان

سلسله ای ترک در بخارا که به وسیله طایفه ازبک منغیت تأسیس شد (قرن12و14)