جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

منصور بن ابی عامر

لقب "محمد بن عبدالله" حاجب قدرتمند خلیفه اموی اندلس، هشام الموید (قرن4)

منصور بن اسحاق سامانی

از امیرزادگان و رجال سامانی (قرن4)

منصور بن حازم

از اصحاب امام صادق(ع)(قرن2)

منصور بن قراتکین

سپهسالار خراسان و سردار امیر نوح سامانی (قرن4)

منصور بن محمود بن احمد

پزشک ایرانی، مؤلف کتاب تشریح منصوری (قرن9)

منصور بن معز --> ممالیک (2)

منصور بن ناصر

ششمین حکمران سلسله حمادیان (قرن5)

منصور بن نوح

نام دو تن از امیران سلسله سامانی (قرن4): - ابوالصالح منصور بن نوح، حاکم خراسان و ماوراءالنهر - ابوالحارث منصور بن نوح، حاکم ماوراءالنهر

منصور بن یونس

از اصحاب امام صادق(ع)(قرن2)

منصورپوری، محمد سلیمان

سیره نویس هندی(قرن 13)

منصور دوانیقی --> منصور، ابوجعفر عبدالله بن محمد

منصور مشعشعی -->

منصوره (1)

شهری در مصر سفلی نزدیک دمیاط

المنصوره (2)

نام شهری مخروبه در غرب تلمسان دارای سوابقی از دوره سلاطین مرینی

منصوره (3)

شهر اصلی ایالت سند در زمان حاکمیت اعراب