جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابویعزی

عارف و زاهد مراکشی (قرن6)

ابویعقوب، یوسف بن عبدالمومن

دومین سلطان سلسله موحدون(قرن6)

ابویعقوب خُرَیمی، اسحاق بن حسّان

شاعر عرب عصر عباسی (قرن3)

ابویعقوب سجزی --> سجستانی، ابویعقوب

ابویعقوب سجستانی --> سجستانی، ابویعقوب

ابویعقوب نهرجوری

صوفی اهوازی (قرن4)

ابویعقوب همدانی --> خواجه یوسف همدانی

ابو یعلی، محمد بن محمد

قاضی و فقیه حنبلی (قرن5و6)

ابویعلی جعفری، محمد بن حسن

فقیه و متکلم امامی بغدادی (قرن5)

ابویعلی موصلی، احمد بن علی

محدث حنفی مذهب موصلی (قرن3و4)

ابوین --> حق والدین

ابویوسف قزوینی، عبدالسلام بن محمد

دانشمند معتزلی و مصنف تفسیر بزرگی از قرآن (قرن4و5)

ابو یوسف یعقوب المنصور

سومین و قدرتمندترین پادشاه سلسله موحدون(قرن6)

ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری

فقیه حنفی کوفی (قرن2)

اَبها

مرکز ولایت عسیر در جنوب غربی عربستان و در شمال یمن