جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

منصفه

نوعی شعر در ادبیات عرب

منصور

نقاش مینیاتوریست دوران مغول در هند (قرن11)

منصور، ابوجعفر عبدالله بن محمد

دومین خلیفه عباسی (قرن2)

منصور، احمد بن محمد --> احمد المنصور

منصور، حسنعلی

سیاستمدار و نخست وزیر ایران، مؤسس حزب ایران نوین (قرن14)

منصور، علی

پدر حسنعلی منصور، سیاستمدار و نخست وزیر (قرن14)

منصور، ملک محمد بن عمر

مورخ و حاکم محلی حماة (قرن6و7)

منصورآباد --> مهران (1)

منصور النمری

شاعر عرب (قرن2)

منصور الیمن

موسس دعوت اسماعیلی در یمن (قرن2)

منصور بالله (1)

سومین خلیفه فاطمیان مصر در افریقیه (قرن4)

منصور بالله (2)

فرمانروای اندلس و از چهره های برجسته اسپانیای مسلمان (قرن4)

منصور بالله، عبدالله بن حمزه

امام زیدی یمن (قرن6و7)

منصور بالله، قاسم بن علی --> زیدیان یمن

منصور بالله، قاسم بن محمد

بنیانگذار سلسله قاسمی و از امامان زیدیه یمن (قرن1و11)