جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

منسوخات

اصطلاحی در امپراطوری عثمانی که پس از انحلال واحدهای اولیه نظامی عثمانی در قرن11 برای حقوقی که این واحدها قبلا دریافت می داشتند، بکار می رفت.

منسی موسی

پادشاه مالی، معروف به زهد و تقوی (قرن8)

منسینگ، یوهانس پتروس

زبانشناس هلندی، استاد زبان عربی (قرن14)

منشآت --> انشاء

منشآت تیموری

کتابی حاوی نکات تاریخی فراوان از روزگار تیموریان

منشآت قائم مقام فراهانی

مجموعه نامه های خصوصی و رسمی میرزا ابوالقاسم قائم مقام به برادرش؛ از بهترین نمونه های نثر فارسی

منشار کرکی عاملی، علی بن هلال

فقیه و محقق امامی (قرن10)

منشور

فرمان، گواهی انتصاب فردی به مقامی، اصطلاحی که در طول دوران اسلامی در سرزمینهای مسلمان نشین دارای معانی گوناگون و کاربردهای مختلف بوده است.

منشور ملی فلسطین --> سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)

منشوری سمرقندی، ابوسعید احمد

از شاعران پارسیگوی عهد سلطان محمود غزنوی(قرن5)

منشی

از مناصب دیوانی در ایران و هند در دوره های مختلف تاریخی

منشی زاده، میرزا ابراهیم خان

از فعالان نهضت مشروطه و مؤسس کمیته مجازات (قرن14)

منشی قمی، قاضی احمد

مؤلف کتاب خلاصةالتواریخ و گلستان هنر (قرن10)

منصبدار

اصطلاحی در ارتش دوران مغولان در هند

مُنْصِف

عنوان قاضیان محلی فرودست در هند