جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مندوب --> احکام خمسه

مَندور، محمد بن عبدالحمید

ادیب مصری (قرن14)

مَنده

- نام ناحیه ای جغرافیایی، - نام قومی در سیرالئون ؟؟؟ - مفهومی سیاسی در آفریقا

منذر بن حارث بن جبله --> غسّانیان

منذر بن ساوی

رهبر قبیله دارم از طایفه تمیم در دوره پیامبر (قرن1)

منذر بن محمد --> امویان اندلس

منذر چهارم

از پادشاهان لخمی حیوه (قرن6)

منذری، عبدالعظیم بن عبدالقوی

محدث، فقیه شافعی، عالم به علوم عربی و قرائات قرآن(قرن6و7)

منزل

نوعی اندازه گیری مسافت

منزل بشّو

ناحیه ای تاریخی در افریقیه که محل آنرا با شهر جدیده فعلی تطبیق می دهند.

منزلت بین المنزلتین

یکی از اصول اعتقادی معتزله، اصطلاحی کلامی بکار برده شده (برای اولین بار) توسط واصل بن عطا

منزوی، علی نقی

کتابشناس برجسته ایرانی (قرن14)

مُنَستیر

بندر و شهری قدیمی در تونس

مُنسَرح، بحر --> عَرُوض

منسوب --> نسبت