جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

منتخبات --> مختارات

منتخب التواریخ

کتابی مفصل در تاریخ عمومی هند به فارسی تألیف عبدالقادر بدائونی (قرن10) با توجه به مقاله "بداؤنی، عبدالقادر" نگاشته شود.

منتخب التواریخ معینی

کتابی در باره تاریخ ایران از زمان آدم تا مرگ امیر تیمور، منسوب به معین الدین نطنزی (قرن9)

منتخب اللباب --> خوافی خان

منت دهلوی، میر قمرالدین

ادیب و شاعر شبه قاره (قرن12)

منتشا اوغوللری

حکومتی ترک در جنوب غربی آناتولی که پس از فروپاشی سلجوقیان ایجاد شد (قرن7-9).

منتشا ایلی

نام ناحیه ای در بخش جنوب غربی آناتولی، مأخوذ از نام حکومت منتشا اوغوللری که در آن ناحیه تأسس شد.

منتصر بالله، محمد بن جعفر

یازدهمین خلیفه عباسی، فرزند متوکل (قرن3)

منتصر سامانی

آخرین امیر سامانی (قرن4)

المنتظر، جمعیت

جمعیتی خیریه در سومالی با هدف اصلاحات اجتماعی

منتظری، حسینعلی

مرجع تقلید شیعه(قرن15)

منتظری، محمد علی

از روحانیون و فعالان سیاسی ایران (قرن14)

المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم

کتابی تاریخی از ابن جوزی که حوادث دوران خلافت رااز 257 تا 574 بیان کرده است (قرن6)

مَنتَفَج

از عشایر عرب خوزستان

مُنتَفِق

شاخه ای از قبیله بنو عُقَیل که در ابتدا ساکن جنوب یمامه بودند و در چند قرن اخیر نیز مناطقی را در عراق بین بصره تا بغداد تحت نفوذ خود داشتند.