جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

منافقون، سوره

شصت و سومین سوره قرآن

مناقب

نوع خاصی از نگاشته ها در میان مسلمانان با ذکر فضائل به ویژه سرگذشتنامه نویسی

مناقب العارفین --> افلاکی، شمس الدین

منامات --> خوابگزاری

منامه

پایتخت امیرنشین بحرین

مُناوی، عبدالرئوف

عالم دینی و صوفی مصری (قرن10 و11)

مناوی، عبدالله بن احمد

گاهشناس مصری (قرن11)

مُناوی، یحیی بن محمد

فقیه و قاضی القضات شافعی(قرن 9)

منبت کاری

هنر کنده کاری روی چوب

مَنبِج

شهری قدیمی در سوریه در شمال شرقی حلب

منبر

کرسی دارای چند پله که خطیب یا واعظ در مسجد بر آن می نشیند. - تکامل تاریخ آغازین و جایگاه منبر در فرهنگ اسلامی - اشکال کهن در سرزمینهای عربی، ایران و بین ترکها - در هند - در شرق آفریقا

منبه

شاخه ای از قبایل عرب عدنانی

منت

از مفاهیم و واژه های قرآنی. منت خدا بر مردم به معنی بخشش نعمت های بزرگ به آنان است.

منتجب الدین رازی

محدث و شرح حال نویس شیعه (قرن6)

منتخب، سالم بن احمد

نحوی و عروضی بغدادی (قرن7)