جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

الملل والنحل

کتابی از شهرستانی در مقالات و عقاید و مذاهب اهل عالم (قرن 6)

ملل و نحل

- ریشه های این واژه ها - کتابهای با این نام که به معرفی و بررسی مذاهب و فرق می پردازند.

ملمّع

نوعی شعر که مصراعهایی از آن به زبانی دیگر است.

مَلّو اقبال خان

رهبر نظامی هندی در دوران تغلق (قرن8)

ملوک، جزایر

مجمع الجزایری در اندونزی (برخی از جزایر بطور مستقل مدخل اند، مانند ترناته، آمبون، تدوره)

ملوک الطوایف

اصطلاحی عربی برای حاکمان منطقه ای در ایران عهد پارتیان و اشکانیان و سپس حاکمان اندلس پس از فروپاشی سلسله امویان - در ایران قبل از اسلام - در اندلس

ملوک حیره --> لخمیان

ملوک خانیه --> ایلک خانیان

ملوک هرمز

نام حکام ایرانی در شمال و جنوب خلیج فارس و جزایر آن از جمله عمان و مَسقَط و قَطیف و موغِستان در زمان حکومت صفوی (قرن10)

ملیانه

شهری در شمال الجزایر

ملیجک --> عزیزالسلطان، غلامعلی

ملیحای سمرقندی

شاعر و تذکره نویس تاجیک، صاحب تذکره "مذکرالاصحاب"(قرن 11)

ملی دموکراتیک، حزب

از احزاب مهم مصر که در 1978 بوسیله سادات تأسیس شد.

ملی شدن صنعت نفت ایران، جنبش

دوره ای از مبارزات مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت که در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت به اوج خود رسید.

ملی کردن

فرآیند ملی کردن صنعت، منابع، زمین و نظایر اینها در جهان اسلام