جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابونصری هروی، قاسم ین یوسف

مولف کتاب «ارشادالزراعه»، دستنامه ای در کشاورزی به فارسی (قرن10)

ابونَظّاره --> صَنّوع، یعقوب

ابونعیم، فضل بن دکین --> فضل بن دکین

ابونعیم اصفهانی

محدث ایرانی (قرن4و 5)

ابونُعیم جرجانی، عبدالملک بن محمد

محدث و فقیه شافعی ایرانی (قرن3و4)

ابونُواس، حسن بن هانی حَکَمی

شاعر بلندآوازه عصر عباسی (قرن2)

ابوهاشم جعفری --> داوود بن قاسم

ابوهاشم صوفی --> تصوف

ابوهاشم عبدالله

از رؤسای کیسانیه (قرن1)

ابوهاشم معتزلی --> جُبائی، ابوهاشم عبدالسلام بن محمد

ابوهریره

از اصحاب مشهور پیامبر و محدث (قرن1)

ابوهلال عسکری

لغوی و ادیب عرب (قرن4)

ابوهیف، عبدالحمید بن ابراهیم

حقوقدان مصری و نخستین مؤلف حقوق به شیوه جدید به زبان عربی (قرن14)

ابویزید بسطامی --> بایزید بسطامی، طیفور بن عیسی

ابویزید نکّاری --> مخلد بن کیداد