جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ملک قاهر --> زنگیان

ملک قمّی

شاعر فارسی زبان در دربار نظام شاه بحری (قرن10و11)

ملک کافور

سردار و وزیر علاءالدین خلجی (قرن7و8)

ملکم، سر جان

سیاستمدار و مستشرق اسکاتلندی و سفیر انگلیس و هند در دربار فتحعلیشاه قاجار (قرن12و13)

ملک محمد جایسی

شاعر و صوفی هندی (قرن10)

ملک محمود سیستانی --> محمود سیستانی

ملکم خان

ملقب به "ناظم الدوله"، سیاستمدار، روزنامه نگار و از چهره های مشهور تاریخ معاصر ایران (قرن13و14)

ملک مغیث

فرمانده نظامی در دوران حکمرانان مالوه (قرن9)

ملکوت

عالم ملائکه، از مراتب سلسله طولی وجود است

مَلَکَه

اصطلاحی در فلسفه و اخلاق به معنی راسخ شدن صفتی در نفس

ملکه اروی --> سیده حُرّه

ملکی، خلیل

عضو گروه پنجاه و سه نفر از اعضای اولیه حزب توده ایران و بنیانگذار جامعه سوسیالیستهای ایران و نیروی سوم(قرن14)

ملکی تبریزی، میرزا جواد آقا

از بزرگان علمای اخلاق(قرن14)

ملکی میانجی، محمد باقر

عالم و مفسر امامی، صاحب مناهج البیان (قرن14)

مُلکیّه

منصبی اداری در حکومت عثمانی