جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ملک العادل

لقب دو تن از امیران ایوبی - ابوبکر محمد بن ایوب (قرن6) - ابوبکر سیف الدین (قرن7)

ملک العادل، سلامش بن بیبرس --> ممالیک (2)

ملک العزیز، عثمان بن محمد --> ایَوبیان

ملک العزیز، عثمان بن یوسف --> ایَوبیان

ملک الکامل

لقب دو تن از امرای ایوبی - ناصرالدین ابوالمعالی محمد(قرن6و7) - ناصرالدین ابوالمعالی محمدبن مظفر (قرن7)

ملک الکلامی، عبدالحمید

خطاط و شاعر ایرانی (قرن14)

ملک المتکلمین

حاجی میرزانصرالله،از رجال و مشروطه خواهان عهد قاجار (قرن13)

الملک المظفر الرسولی، یوسف بن عمر

سلطان رسولی (قرن7)

ملک المعظم

عنوان حکام سلسله ایوبیان یمن (قرن6و7) - ابن ایوب الملک المعظم شمس الدوله فخرالدین بانی سلسله ایوبیان یمن - الملک المعظم صالح نجم الدین فرمانروای ایوبی مصر - الملک المعظم فخرالدین - الملک الناصر فخرالدین - الملک الناصر عیسی بن ملک - الملک الناصر الملک

ملک الموت --> عزرائیل

ملک الموّید

از رجال و صاحب منصبان دوره اتابک برکیارق در مصر (قرن8)

ملک المؤید، شیخ بن عبدالله

سلطان مملوکی چرکس (قرن9)

ملک الناصر --> صلاح الدین ایوبی

ملک الناصر، حسن بن محمد --> حسن، الملک الناصر

ملک الناصر، داوود بن عیسی

از امیران ایوبی در دمشق و کَرَک (قرن7)