جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ملک الافضل، نورالدین علی --> ایَوبیان

ملک الامجد، حسن بن داوود

حاکم کَرَک، از خاندان ایوبی (قرن7)

ملک التجار --> تاجر

ملک الرحیم

شهرت "ابونصر خسرو فیروز"، از امیران آل بویه (قرن5)

ملک الزاهر، داود بن یوسف --> ایَوبیان

ملک الشعرا

لقبی افتخاری برای شعرای برجسته در ایران

ملک الشعرای بهار --> بهار، محمد تقی

ملک الشعرای کاشانی --> صبا، فتحعلی خان؛صبا، محمود خان

ملک الصالح

عنوان دو تن از سلاطین بنی قلاوون در مصر (قرن8) - صالح صلاح الدین حاجی - صالح صلاح الدین الثانی

ملک الصالح، ابوالخیش --> ایَوبیان

ملک الصالح، عمادالدین اسماعیل

"اسماعیل بن محمد بن قلاوون"،از سلاطین مملوک مصر (قرن8)

ملک الصالح، نجم الدین ایّوب

از سلاطین ایوبی مصر، فرزند ملک الکامل اول (قرن7)

ملک الصالح، نورالدین اسماعیل

از امرای آل زنگی معروف به اتابکان شام، فرزند نورالدین محمود زنگی (قرن6)

ملک الظافر، عامر بن عبدالوهاب --> طاهریان (3)

ملک الظاهر غازی

سلطان حلب، فرزند صلاح الدین ایوبی (قرن6و7)