جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ملقوچ اوغوللری

خاندان صاحب منصب بوسنیایی در حکومت عثمانی که از اواخر قرن 14 تا قرن 17 میلادی فعال بودند.

ملقی، فوزی

سیاستمدار اردنی (قرن14)

الملک

از اسماء الحسنی

مِلک --> مقولات

مَلِک

لقبی معادل امیر و حاکم در دوران اسلامی

مِلک/ ملکیت --> مالکیت

ملک، اسدالله

موسیقیدان و نوازنده ایرانی (قرن14)

مُلک، سوره

شصت و هفتمین سوره قرآن

ملک، کتابخانه و موزه ملی

کتابخانه و موزه ای در تهران

ملک، مسجد

کهنترین مسجد شهر کرمان، بجای مانده از دورهء سلجوقی(قرن5)

ملک آرا

لقب دو تن از رجال دوره قاجار (قرن13) - عباس میرزا - محمد میرزا

ملک ابراهیم پاشا --> ابراهیم پاشا ملک

ملک احمد بحری --> احمد نظام شاه

ملک احمد پاشا

صدر اعظم عثمانی (قرن11)

ملک اعدل

از تجار و عمال فارس در عهد مغول (قرن8)