جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مِلتزر، اُتو‌

زبانشناس آلمانی، ‌متخصص زبانهای ایرانی (قرن14)

ملتزم (1)

اصطلاحی برای جمع آوری کنندگان مالیات در عثمانی

ملتزم (2) --> مسجدالحرام

ملحد --> الحاد

مَلحَمه

اصطلاحی به معنای حماسه های ادبی عرب

مَلَخ

نام عمومی حشراتی از راسته راستبالان

المُلَخّص

کتابی نوشته فخر رازی شامل سه بخش منطق، طبیعیات و الهیات - شروح آن

ملزوزه

از طوایف بربر از شاخه بُتر در افریقا

ملزوزی، ابوحاتم یعقوب بن لبید

از امامان مشهور اباضی و از رهبران مخالف عباسیان در طرابلس (قرن2)

مَلَطی، محمد بن احمد

فقیه و متکلم (قرن4)

ملطیوی، محمد بن غازی --> مرزبان نامه

مَلَطیه

شهری قدیمی و مرکز استانی به همین نام در شرق آناطولی

ملفوظات

کتابهایی مربوط به سخنان عرفا در شبه قاره

ملفوظات تیموری --> ابوطالب حسینی عریضی

مَلقره

شهری در ترکیه در جنوب شرقی ادرنه