جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مکین، جرجس بن عمید

مورخ مصری مسیحی در عهد ممالیک (قرن7)

مکی و مدنی

تقسیم بندی آیات و سوره های قرآن بر اساس زمان و محل نزول

مگادیشو --> مقدیشو

مُلاّ

صورتی از مولای عربی، لقبی که برای بیان منصبی دینی، علمی و نیز فردی با تربیت مذهبی استفاده میشود.

ملا آقا دربندی --> فاضل دربندی

ملاّ باجی/ ملاّ باشی --> مُلاّ

ملاّح

نام محله یا محله های یهودی نشین در برخی شهرهای مراکش

ملاح، حسینعلی

موسیقی دان ایرانی (قرن14)

ملاحت --> دریانوردی

ملا حسین واعظ سبزواری --> کاشفی سبزواری، ملاحسین واعظ

ملاحم

حوادث آخرالزمان

مَلاحن --> ابن دُرَید ازدی ، محمد بن حسن

ملا حویش، عبدالقادر محمد

عالم، مفسّر و قاضی عراقی (قرن14)

ملاّ خسرو، محمد بن فرامرز

فقیه، محدث و متکلم عثمانی(قرن9)

ملازگرد

- شهری در استان موش در ترکیه - جنگ ملازگرد: جنگی بین رومیان و سلجوقیان