جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مَکَری --> کُتکُو

مَکس

عوارض گمرک، باج و عشر، باج و خراجی که راه داران می گیرند.

مُکَلّا

بندری در حضرموت در جنوب عربستان

مَکلی

قلعه ای در شمال غربی شهر تته که بزرگترین گورستان آسیا در آنجا واقع است و بسیاری از بزرگان و پادشاهان و دانشمندان سند در آنجا مدفونند.

مکناس

شهری در مراکش

مکناسی، عبدالعزیز بن عبدالواحد

مقری و عالم دینی(قرن10)

مکنزی، دیوید نیل

زبانشناس انگلیسی، پژوهشگر زبانهای ایرانی (قرن14)

مِکْنِم، رولان دو

باستانشناس فرانسوی، که در ایران ، بویژه شوش، کاوشهایی کرده است (قرن14)

مِکّودی، عبدالرحمان بن علی

نحوی عرب،از شارحان الفیهء ابن مالک (قرن9)

مکولی، هربرت

پدر ناسیونالیسم نیجریه و مبارز معروف آفریقایی علیه استعمار، رهبر حزب دموکراتیک ملی (قرن14)

مکّه

شهر معروف کشور عربستان سعودی و زیارتگاه و قبله مسلمانان جهان - احکام فقهی مربوط به مکه - معماری - مساجد

مکّی، ابوطالب --> ابوطالب مکی

مکی، اسماعیل

از مشهورترین و مهمترین خطاطان عراق در عهد ممالیک (قرن12)

مکی، حسین

سیاستمدار و مورخ دوره پهلوی (قرن14)

مکی بن ابی طالب

مفسر و عالم قرائت (قرن5)