جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوموسی اشعری

صحابی پیامبر (ص)

ابوموسی مردار --> مردار، ابوموسی

ابونُخیله رّاجز

شاعر بصری (قرن2)

ابونِزار

ادیب و نحوی عرب (قرن5)

ابونصر جوهری --> جوهری، ابونصر اسماعیل بن حمّاد

ابونصر سراج --> سرّاج طوسی، ابونصر

ابونصر عراق

منجم و ریاضی دان عراقی (قرن4)

ابونصر فارابی --> فارابی، ابونصر

ابونصر فارسی

شاعر ایرانی دوره غزنویان (قرن6)

ابونصر فامی

ثقة الدین عبدالرحمان بن عبدالجبار، مولف تاریخ هرات در دورهء سلجوقیان (قرن5و6)

ابونصر فَراهی --> نِصاب الصِبیان

ابونصر مروزی --> بِشر حافی

ابونصر مستوفی

دیوان سالار برجسته و از کارگزاران متنفذ دربار سلجوقیان عراق (قرن5و6)

ابونصر مشکان

ادیب، دیوان سالار و مشاور بانفوذ سلطان محمود و مسعود غزنوی (قرن5)

ابونصر منصور بن عراق --> ابونصر عراق