جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مکتبة الحرم المکی الشریف

کتابخانه ای در مکه

مکتب تشیع، مجله

نام مجله ای که در پایان دهه 1330 و سالهای آغازین دهه 1340 در قم منتشر می شد.

مکتبه --> کتابخانه

مکتبهای ادبی

مجموعۀ سنت‌ها، اندیشه‌ها، نظریه‌ها و ویژگی‌هایی که به دلایل اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی در دوره‌ای خاص در ادبیات یک یا چند کشور نمود می‌یابد.

مکتبی شیرازی

شاعر ایرانی (قرن10)

مُکتفی بالله، علی بن احمد

هفدهمین خلیفه عباسی (قرن3)

مکتوبات

مجموعه نامه های عرفانی و فلسفی و کتابشناسی مکتوبات

مکحول شامی

شهرت مکحول بن ابی مسلم، مفسر و فقیه تابعی (قرن2)

مک دونالد، دانکن بلک

شرقشناس انگلیسی

مکر

به معنی تدبیر و چاره اندیشی - بررسی قرآنی و روایی و اخلاقی موضوع مکر و تفاوت مکر خدا با مکر بشر

مَکران

سرزمینی ساحلی در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان که در طول خلیج عمان از رأس‌الکوه در غرب جاسک تا لاس بلا در جنوب شرقی ایالت بلوچستان پاکستان گسترده است.

مکرمی، صفی الدین محمد بن فهد --> مَکرمیان

مَکرمیان

خاندانی که رهبری معنوی و سیاسی جماعت بنی یام و سلیمانی اسماعیلی را در نجران و یمن از قرن یازدهم به عهده داشتند.

مکرمیه --> ثعالبه

مکروه --> احکام خمسه