جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مقیاس --> اندازه / اندازه گیری

المقیت

از اسماء الحسنی

مقیّد --> مطلق و مقیّد

مقیمی، ابوطالب

نگارگر ایرانی (قرن14)

مکاتب ملیه ایران --> انجمن معارف

مکاتبه

از شیوه ها و سنتهای نقل متون علمی در دوره اسلامی

مکارم، نسیب

خطاط لبنانی (قرن14)

مُکاری

خریدار، فروشنده و کرایه دهندهء چهارپایان - شبکه واژگان مکتری/مبطری/حمال... - پراکندگی و سطح اشتغال در سرزمینهای اسلامی - لوازم و ابزارها - پوشاک حرفه ای - درآمد و دستمزد- جایگاه اجتماعی و ترقی عمودی - کارکردها و تنوع فعالیتها (خدمات دولتی؛ مال

المکاسب

کتاب فقهی استدلالی از شیخ مرتضی انصاری(قرن13)

مکاسب --> کسب (1)

مکاشفه --> کشف و شهود

مکان

اصطلاحی در فلسفه و علوم طبیعی

مکانیک، علم --> حیل، علم

مکتب

مدرسه سنتی اسلامی؛ نیز گروهی از افراد که ویژگی‌های فکری یا چشم‌انداز فلسفی و... مشترک دارند.

مکتب اسلام، مجله

نشریه فرهنگی و دینی، دارای گرایش های سیاسی که آیت الله مکارم شیرازی در دهه 30 تأسیس کرد.