جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مُقُره

سلطان نشینی در سودان (قرن7)

مَقّری، شهاب الدین ابوالعباس

مورخ، ادیب، نویسنده و شرح حال نویس (قرن11)

مقریزی، تقی الدین

از مورخین و جغرافیدانان اسلامی (قرن9)

مقرین بن محمد بغطوری --> بغطوری، مقرین بن محمد

مقصّری، محمد یوسف

عارف و صوفی اصلاح طلب مالایایی (قرن11)

مقصوره (1)

از اصطلاحات معماری به معنای سرای وسیع و دیوار به گرد کشیده؛ در مساجد قدیم اتاقی کوچک در کنار محراب

مقصوره (2)

نوعی شعر در ادبیات فارسی و عربی

مُقَطّم

ناحیه ای فلاتی در شرق قاهره بین طورا و جبل الاحمر

مقطوع، حدیث

فعل یا قولی که از تابعین روایت شده

مُقَلَّد بن مُسَیّب --> بنی عُقَیل

مُقنطرات --> اسطرلاب

مقنع خراسانی

از مدعیان الوهیت در زمان المهدی خلیفه عباسی (قرن2)

مقنعیّه --> مقنع خراسانی

مُقَوقِس

نام پادشاه مصر در روایات عرب که نقش رهبری در حمایت از قبطی ها و یونانیها در فتح مصر داشته است.

مقولات

اصطلاحی در فلسفه و از بخشهای منطق