جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مقدسی، محمد بن عبدالواحد

محدث شامی(قرن7)

مَقْدسی، یوسف بن حسن

فقیه حنبلی و محدث (قرن10)

مقدم، حسن

نمایشنامه نویس ایرانی (قرن14)

مقدم، محمد

پدر زبان شناسی ایران (قرن14)

مُقّدم بن مُعافا

شاعر عرب زبان اندلسی (قرن3)

مقدمة الادب --> زمخشری، محمود بن عمر

المقدم و الموخر

از اسماء الحسنی

مقدمه

اصطلاحی در ادبیات عرب؛ نوشته ای که در ابتدای کتاب برای تشریح موضوع کتاب می آید.

مقدمۀ ابن خلدون

عنوان مقدمه کتاب تاریخ ابن خلدون

مقدمه ابن صلاح

کتابی در مصطلح الحدیث از ابن صلاح(قرن7)

مقدمه واجب

از مباحث مهم و پر مناقشه در اصول فقه به معنای هر امری که به جا آوردن عمل واجب وابسته به آن باشد.

مقدونیه، مسلمانان

ناحیه ای در شبه جزیره بالکان و وضعیت مسلمانان در این ناحیه

مقدیشو

پایتخت سومالی، شهری در افریقای شرقی در کنار اقیانوس هند

مقربی، مصطفی

نویسنده، پژوهشگر و زبان شناس ایرانی (قرن14)

مُقَرْنَس

شکلی تزئینی در معماری اسلامی