جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مقالات شمس --> شمس تبریزی

مقاله

نوشته ای که درباره موضوعی خاص می نویسند. - در زبان فارسی - در زبان عربی - در زبان ترکی

مقاله/ مقالات

در اصطلاح ملل و نحل اسلامی، اقوال و آراء گوناگون در مباحث کلامی از طرف صاحبنظران مختلف

مَقام

اصطلاحی در موسیقی ایرانی

مقام / مقامات

اصطلاحی در تصوف و عرفان به معنی مراتب و مراحل روحانی که به سبب تکرار و توالی احوال بر سالک حاصل می شود.

مقام ابراهیم

جای زیارت. سنگی است که نشان پای حضرت ابراهیم بر آن است. - واژهء قرآنی و بررسی تاریخی و کلامی

مقامات بدیعی --> بدیع الزمان همدانی، ابوالفضل احمد بن حسین

مقامات حریری

کتابی از قاسم بن علی بصری ملقب به حریری (قرن5)

مقامات حمیدی

اثری از قاضی حمیدالدین بلخی به تقلید از مقامه نویسی عربی (قرن6).

مقامات طیور --> منطق الطیر

مقامه

در معنای نوعی ادبی، داستان کوتاه مشتمل بر یک واقعه است که عمدتاً به قصد سرگرمی شنوندگان و گاه پند و اندرز، با عباراتی مسجّع و مقفّی پرداخته شده‌باشد.

المقباس الهدایة

کتابی در مصطلح الحدیث از مامقانی(قرن13)

مقبرة الشعرا

یکی از گورستانهای تاریخی شهر تبریز، مدفن بیش از ۴۰۰ شاعر، عارف و رجال نامی ایرانی

مقبره --> آرامگاه

مقبلی، صالح بن مهدی

عالم و مولف زیدی یمنی(قرن11و12)