جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مفاوضه --> شرکت

مفتاح الحساب

کتابی در علم حساب به زبان عربی از غیاث الدین جمشید کاشانی (قرن8)

مفتاح السعاده

"مفتاح السعاده و مصباح السیاده فی موضوعات العلوم"، کتابی در طبقه بندی و معرفی علوم اثر طاش کوپری زاده (قرن10)

مفتاح العلوم

کتابی به عربی از سکاکی در صرف، نحو، معانی و بیان (قرن6و7)

مفتاح الغیب

کتابی در تصوف از شیخ صدرالدین قونیوی (قرن7)

مفتّح، محمد

اندیشمند و مبارز مسلمان ایرانی که به توسط گروه فرقان به شهادت رسید (قرن18).

مُفتری --> حامیم بن مَنّ الله

مفتش --> بازرسی

مفتوح عنوة

در فقه اسلامی به معنای سرزمینهایی که مسلمانان به قهر تصرف کرده اند.

مفتون دنبلی

شهرت "عبدالرزاق بیگ دنبلی"، شاعر، مورخ و تذکره نویس اوایل دوره قاجار (قرن13)

مُفتی --> فتوا

مفتی، سید محمد عباس

محدّث، فقیه و ادیب هندی(قرن13و14)

مُفَرِّج بن دَغفَل --> آل جراح

مفردات ابن بیطار --> الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة

مفرغ

آلیاژی از مس، قلع، روی و گاه دیگر عناصر به مقدار کم