جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابومظفر خوافی --> خوافی، ابو مظفر احمد بن محمد

ابومعشر بلخی

منجم ایرانی که آثارش بر علم و فلسفه غرب تأثیر بسیاری گذاشت (قرن3).

ابومعشر سندی

محدث، راوی برخی اخبار تاریخی و یکی از نخستین راویان سیره پیامبر (ص) (قرن2)

ابومعشرقطان --> قطان، عبدالکریم بن عبدالصمد

ابومنصور اصفهانی

صوفی و محدث حنبلی اصفهانی (قرن4و5)

ابومنصور ایوبی، محمد بن حسن

متکلم اشعری ایرانی (قرن4و5)

ابومنصور بن یوسف

عبدالملک بن محمد بن یوسف، شخصیت دینی متنفذ حنبلی مذهب، سیاستمدار و مشاور القائم بامرالله عباسی (قرن5)

ابومنصور ثَعالبی --> ثعالبی، عبدالملک بن محمد

ابومنصور چغانی --> چَغانیان (2)

ابومنصور ظهیرالدین فرامرز --> کاکویه، آل

ابومنصور ماتریدی --> ماتریدی، ابومنصور محمد

ابومنصور محمد بن عبدالرزاق

سپهسالار مشهور خراسان و والی طوس در دوره سامانی و بانی شاهنامه منثور ابومنصوری(قرن4)

ابومنصور موفق هروی --> هروی، ابومنصور موفق

ابومنصور نفوسی

حاکم جبل نفوسه و طرابلس (قرن3)

ابوموسی

جزیره، شهر و شهرستانی به همین نام در استان هرمزگان