جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مُغُلطای بن قلیچ

عالم معروف حنفی، حافظ حدیث، مورخ و عالم انساب(قرن7)

مُغْلَه

شهری در جنوب غربی آناطولی

مُغَمّس

محلی در نزدیکی مکه

مغناطیس

جسمی با خاصیت جذب آهن؛ نیز مبحثی از علم فیزیک

المغنی

اثر مهم فقهی ابن قدامه(قرن7)

مُغنی، شکل --> شکلِ مُغنی

مغنیسا

شهری در آناتولی غربی واقع در ناحیه لیدی که امروزه جزء کشور ترکیه است.

المغنی فی ابواب التوحید و العدل

کتاب مهم کلامی از قاضی عبدالجبار همدانی(قرن5)

مغنیه، محمد جواد

عالم و مفسر لبنانی و امامی، صاحب تفسیرالکاشف (قرن14)

مَغوشه

شهری در قبرس

مغولان هند --> بابریان

مغولستان (1)

نامی که از زمان مغولها به دشت و فلات و ناحیه کوهستانی در شمال ماوراءالنهر اطلاق می شود.

مغولستان، مسلمانان

مسلمانان در جمهوری مغولستان

مغولها

از اقوام آسیای مرکزی و نیز امپراطوری که چنگیزخان تأسیس کرد و از آسیای مرکزی تا بخشهایی از اروپا و چین گسترده بود (قرن13). - زبان مغولی

مغیث الدین محمود --> سلجوقیان