جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مغانلو --> شاهسون

مغتسله --> صابئین

مغراوه

اتحادیه بزرگ قبایل بربرها متعلق به گروه بُتر که قدرتمندترین شاخه خانواده زناته را تشکیل می دهد.

مغراویون

سلسله ای در مغرب (قرن5)

مغرب (1)

نامی که جغرافیدانان مسلمان به شمال غربی آفریقا ( تونس، الجزایر، مراکش و ...) و نیز به اندلس و اسپانیا داده اند.

مغرب (2)

کشوری در شمال آفریقا

مغربی، ابوعبدالله

از مشایخ صوفیه (قرن3)

مغربی، ابوعثمان

از مشایخ صوفیه (قرن4)

مغربی، احمد کهتو

عارف و شاعر گجراتی، دارای اشعاری به زبان فارسی (قرن8و9)

مغربی، حسین بن علی --> ابوالقاسم مغربی، حسین بن علی

مغربی، عبدالقادر

ادیب و عالم و روزنامه نگار (قرن 13و14)

مغربی، علی بن حسین

کاتب و وزیر در دربار حمدانیان (قرن5)

مغربی، علی بن محمد

مورخ عثمانی، صاحب کتاب "الدر المصان فی سیرة المظفر سلیم خان" (قرن10)

مغربی، محمد بن سلیمان

محدث و منجم مغربی(قرن11)

مغربی، یحیی بن ابوشکر --> محیی الدین مغربی