جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

معین الدین سلیمان بن علی --> پروانه، معین الدین سلیمان بن علی

معین الدین کاشی

وزیر سلطان سلیمان (قرن6)

معین الدین یزدی

مورخ ایرانی در عهد امیر مبارزالدین احمد (قرن8)

معین الفقرا، احمد بن محمود

مؤلف کتاب مزارات بخارا در دوره تیمور و شاهرخ (قرن8و9)

معین الملک اصم --> خاتونی، ابوطاهر

معین مصور

از مشهورترین استادان نگارگری دوره صفویه (قرن11)

معینی جوینی --> معین الدین جوینی

مغ

اصطلاحی در عرفان اسلامی

مغاربه

در برابر مشارقه، نام گروهی از مسلمانان عرب زبان

مغازلی، عمر بن ظفر

محدث بغدادی(قرن6)

المغازی

قدیمیترین کتاب در باره غزوات پیامبر از محمد بن عمر واقدی (قرن2و3)

مغازی --> سیره / سیره نویسی

مغالطه

از صناعات خمس در منطق

مغامی، یوسف بن یحیی

فقیه مالکی (قرن3)

مغان

منطقه و دشتی در شمال شرقی آذربایجان ایران و جنوب شرق جمهوری آذربایجان