جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

معوّض، رنه انیس

رئیس جمهور پیشین لبنان (قرن14)

معهد المخطوطات العربیة

کتابخانه ای با 20000 نسخه خطی در مصر

المعهد للعلوم العلیا المغربیه

یکی از مهمترین مراکز زندگی فرهنگی مراکش در دوره ای بیش از 40 سال

معیارالاشعار

کتابی در علم عروض از خواجه نصیرالدین طوسی (قرن 7)

معیار جمالی

کتابی به فارسی در عروض و قافیه و بدیع و لغت، تألیف فخری اصفهانی (قرن8)

مُعید

عنوان کارکنان آموزشی در مدارس اسلامی - واژه شناسی "معید" - پیدایش اصطلاح معید در نظام آموزش اسلامی - کاربرد واژه معید در مراکز گوناگون تعلیم و تربیت اسلامی - دگرگونی ها در معنی، کاربرد و کارکرد "معید" - جایگاه معید در نظام اداری مراکز اسلامی - وظایف معید

معیر الممالک

عنوان سه تن از رجال دوره قاجار (قرن13) - حسینعلی خان - دوستعلی خان - دوست محمد خان

مُعَیقب بن ابی فاطمه

مُهردار پیامبر (ص) و یکی از کاتبان وحی

مَعین

یا معان، نام قدیم مردم جنوب شرقی عربستان

معین، محمد

نویسنده و استاد ادبیات فارسی (قرن14)

معین الدین، سالم بن بدران

فقیه امامی، صاحب "التحریر" در فقه و استاد خواجه نصیر (قرن7)

معین الدین ابوالقاسم جنید شیرازی --> شدالازار فی حط الاوزار عن زوار المزار

معین الدین اسفزاری --> اسفزاری، معین الدین محمد

معین الدین جوینی

نویسنده و شاعر و عارف ایرانی (قرن 8)

معین الدین چشتی --> چشتی، معین الدین