جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

معمایی، میرحیدر --> سنجر کاشانی، میر محمد هاشم

مُعَمر بن عبّاد سُلَمی

متکلم معتزلی بصری(قرن3)

معمر بن مثنی --> ابوعبیده معمر بن مثنی

مَعمَری، حسن بن علی

قاضی و محدّث (قرن3)

مُعَمّریه --> خَطّابیّه

معمورة العزیز --> اِلازیغ

معموره --> مهدیه (1)

مَعْن

خاندانی صاحب نفوذ در نظام سیاسی سوریه از طایفه دروزی لبنان (قرن10و11)

معنا --> مفهوم و مصداق

معنا (اصطلاح دستوری) --> لفظ و معنا

مَعن بن أوس مُزنی

شاعر مخضرم (قرن1)

معن بن زائده

از امرا و سرداران بنی امیه (قرن2)

معن بن محمد --> صُمادح

مُعَنْعَن، حدیث --> مصطلح الحدیث

معوذتان

دو سورهء آخر قرآن فلق و ناس