جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

معقولات

از اقسام مدرکات انسان

مَعَلثایا

نام دو روستا در قضای سابق دهوک در ولایت موصل

مِعْلَف (صورت فلکی) --> باطیه

معلقات

مجموعه ای از اشعار عربی قبل از اسلام

معلقات سبع --> معلقات

معلم ثانی --> فارابی، ابونصر

معلم حبیب آبادی، میرزا محمد علی

مؤلف کتاب مکارم الآثار در علم رجال (قرن13و 14)

معلم ناجی --> ناجی، معلم

معلمی، عبدالرحمان بن یحیی

فقیه یمنی (قرن14)

معلوف، خاندان

نام خانواده ای در لبنان که در سراسر دنیای عرب به سبب فعالیتهایشان در عرصه ادب و فرهنگ شهرت دارند (قرن14).

معلولا

شهری در سوریه

معلومیه --> عَجارِده

مُعلی بن خُنیس

از موالی امام صادق (ع) و اصحاب نزدیک ایشان (قرن2)

معما

اصطلاحی ادبی به معنای سخن پر استعاره و ایهام

معماری

علم بنایی - بررسی هنر معماری در عالم اسلام