جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

معزی --> امیر معزّی

معزّیه، سلاطین --> ممالیک (1)

معسکر

شهری در الجزایر در جنوب شرقی وهران

معشوق

اصطلاحی در ادبیات عرفانی

معشوق طوسی، محمد

از مشایخ تصوف در خراسان (قرن4)

معشوقی، اسماعیل

صوفی منتسب به طریقت بیرامی- ملامتی(قرن10)

معصوم علیشاه دکنی

از صوفیان سلسله نعمة اللهیه(قرن13)

معصوم علیشاه نعمت اللهی --> محمد معصوم شیرازی

معصومی، محمد بن عبدالله

حکیم و از شاگردان ابن سینا(قرن5)

معصومی اشکوری، سیدحسن

از علما و ادبای مبارز ایران ( قرن13و14)

معصومی همدانی، آخوند ملاعلی

فقیه امامی (قرن14)

معصیت --> گناه

معطله --> تعطیل

معطم بن عدی

سردار عرب، رییس قبیله بنی نوفل

مَعقِل

قبیله ای از اعراب از نژاد یمنی