جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

معرکه گیری

در میدانها و معابر به سخنوری و معرکه سرایی و قصه سرایی و مارگیری و شعبده بازی پرداختن

معروف --> امر به معروف و نهی از منکر

معروف الرصافی --> رُصافی، معروف

معروف بغدادی

خوشنویس دوره جلایریان و تیموری (قرن9)

معروف بلخی

شاعر ایرانی (قرن4)

معروف بن خربوذ

از محدثان و از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) (قرن1و2)

معروف کرخی

از بزرگان صوفی که غالب سلسله های تصوف شیعی ادعای انتساب به وی را دارند(قرن3)

معروفی

نسبت دو پدر و پسر موسیقیدان و نوازنده ایرانی (قرن14) - موسی - جواد

معروفیه --> معروف کرخی

معری، ابوالعلاء

شاعر و فیلسوف و مورخ عرب (قرن4و5)

معزالدوله ثمال بن صالح --> مرداس، آل

معزالدولۀ دیلمی

امیر آل بویه، جوانترین برادر از سه برادر موسس سلسله آل بویه و حکمران عراق عرب(قرن4)

معزالدین محمد بن سام

چهارمین امیر شنسبانیان غور (قرن6)

معز بن بادیس

چهارمین پادشاه زیری در افریقیه (قرن5)

معز لدین الله

چهارمین خلیفه فاطمی (قرن4)