جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

معدن (1)

جای انباشت طبیعی فلز یا سنگ‌های گوناگون که ارزش اقتصادی داشته باشد. - تاریخچهء اکتشاف، انواع و مباحث آن در بین مسلمانان - در هنر اسلامی - مباحث فقهی از حیث مالکیت و خمس

معدن (2)

نام تعدادی از روستاها در عربستان

معدی کرب

از صحابه پیامبر (ص)

معراج

واقعه معراج حضرت محمد (ص) - بررسی قرآنی، حدیثی و مباحث کلامی - در سنت صوفیانه - معراجنامه ها در ادبیات فارسی

معراج نامه --> معراج

مُعّرب --> تَعریب

المُعّرب من الکلام الاعجمی علی حروف المعجم --> جوالیقی، ابومنصور موهوب بن احمد

مَعَرّة النُعمان

شهری در شمال سوریه

مَعَرّة مَصرین

شهر کوچکی در شمال سوریه

معرفت

اصطلاحی در عرفان و حکمت به معنای ادراک شیء چنانکه هست

معرفة الصحابه

عنوان عام کتب شرح حال صحابه

معرفت اللّه

بررسی کلامی و حدیثی دربارهء وجوب معرفت الله، ارزش معرفت الله و مفهوم معرفت الله

معرفت شناسی --> فلسفه

معرفه

اسمی که نزد مخاطب معلوم باشد.

مُعَرق کاری

هنر نقش آفرینی با کنارهم نشاندن چوبهای خودرنگ