جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

معتضد بالله، عباد بن محمد --> عبّادیان

معتضدی، خانبابا

از نخستین فیلمبرداران سینمای ایران (قرن14)

معتمد بن عبّاد --> عبّادیان

معتمد خان، محمد شریف

فرمانده نظامی و مورخ هندی، صاحب اقبالنامه جهانگیری (قرن11)

معتمد علی الله، احمد بن جعفر

پانزدهمین خلیفه عباسی، فرزند متوکل (قرن3)

معتمر بن سلیمان

فقیه و محدّث بصری(قرن2)

معجز شبستری، علی اکبر

شاعر ایرانی (قرن13)

معجزه

اتفاقی خارق العاده از جانب خدا برای اثبات نبوت پیامبران

معجم البلدان

کتابی از یاقوت حموی در جغرافیا (قرن7)

معجم رجال الحدیث

کتابی در رجال الحدیث شیعه از آیة الله خویی

المعجم فی آثار ملوک العجم --> تاریخ معجم

المعجم فی معاییر اشعارالعجم

کتابی درباره علم عروض و قافیه و نقد شعر تألیف شمس قیس رازی (قرن7)

معجم ما استعجم

کتاب جغرافیایی مهم مربوط از ابوعبید عبدالله بکری (قرن5)

معجون

در اصطلاح طب قدیم، مجموعه داروهای کوبیده شده با نسبتهای خاص که برای مداوا تجویز می شد.

معدل بن علی --> صفّاریان