جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابومحمد صالح

زاهد مراکشی (قرن6)

ابومحمد عثمان بن عبدالله حنفی

عالم و مؤلف الفرق المتفرقه (قرن5)

ابومحمد موصلی، اسحاق بن ابراهیم

لغوی و شاعر عرب (قرن3)

ابومخرمه --> بامخرمه

ابومِخنَف، لوط بن یحیی

محدث و مورخ عرب، و مولف نخستین مقتل با عنوان "م‍ق‍ت‍ل‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و م‍ص‍رع‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‍ه‌ و اص‍ح‍اب‍ه‌ ف‍ی‌ ک‍رب‍لا"(قرن1و2)

ابومدین تِلمسانی

صوفی مشهور مغربی (قرن6)

ابومِسْحَل اعرابی، عبدالوهاب بن حریش

راویه، لغوی و نحوی عرب (قرن2و3)

ابومسعود، عقبة بن عمرو

صحابی پیامبر (ص) و از یاران علی بن ابی طالب (ع)

ابومسلم اصفهانی

دبیر،ادیب و مفسر اعتزالی مشرب قرآن (قرن3و4)

ابومسلم خراسانی

رهبر نهضت عباسیان بر ضد امویان در خراسان (قرن2) - سیاه جامگان

ابومسلم خولانی --> خولانی، ابومسلم

ابومسلم نامه

عنوان اثری حماسی و افسانه ای درباره زندگی و شخصیت ابومسلم خراسانی که تحریرهای متعددی از آن به زبانهای فارسی، ترکی، و عربی در دست است.

ابومسمار

"حمود بن محمد بن احمد"، معروف به شریف حمود، امیر ابوعریش و تهامه در یمن (قرن13)

ابومطهّر ازدی، محمد بن احمد

ادیب و شاعر عرب (قرن5)

ابومطیع بلخی --> بلخی، ابومطیع حکم بن عبدالله