جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

معاملات

از مباحث و تقسیمات اصلی فقه

معان

شهری در جنوب اردن

معانی

از اصطلاحات مهم کلامی

معانی، علم

یکی از سه شاخهء اصلی علم بلاغت

معانی کتاب الله تعالی و تفسیره المنیر --> سمرقندی، ابونصر احمد بن محمد

معاوضه

اصطلاحی در فقه و حقوق

معاون الملک، تکیه

یکی از زیباترین تکیه های ایران در کرمانشاه

معاویة بن ابی سفیان

اولین خلیفه اموی (قرن1)

معاویة بن عمّار دُهنی

از اصحاب امام صادق(قرن2)

معاویة بن وهب بجلی --> بَجَلی (2)

معاویه بن حُدَیج

از یاران پیامبر که در فتح مصر شرکت داشت (قرن1)

معاویه بن هشام

امیر اموی (قرن1و2)

معاویه بن یزید

آخرین خلیفه از شاخه سفیانی بنی امیه (قرن1)

معاهده --> عهد

معاهده پیشاور

معاهده ای که طبق آن دولت افغانستان می بایست مانع ورود جاسوسان ایران و فرانسه می شد (قرن13).