جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مظفرالدین ازبک --> اتابکان آذربایجان

مظفرالدین اسحاق --> صاروخانیان

مظفرالدین زنگی ابن مودود --> سلغریان

مظفرالدین شاه قاجار

پنجمین شاه قاجار (قرن14)

مظفرالدین گوکبوری

از سرداران معروف صلاح الدین ایوبی (قرن7)

مظفر العامری --> عامریان

مظفر القلاوونی --> ممالیک (2)

مظفر ایوبی، عمر بن شاهنشاه --> ایَوبیان

مظفر بن علی

حاجب در خدمت بطائح (قرن4)

مظفرپور

شهری در استان بهار در هند

مظفر علیشاه کرمانی

عارف، مرید مشتاق علی شاه، متبحر در علوم الهی و طبیعی (قرن12)

مظفرنگر

شهری در ایالت اوتارپرادش در هند

مظفریان

خاندان خراسانی که از سوی الجایتو در یزد و کرمان حکومت کردند(قرن8)

مظلوم

از ریشه ظلم کسی که مورد ظلم و بیعدالتی و ستم قرار گرفته، اصطلاحی به ویژه در مذهب شیعه اثنی عشریه که بیش از همه در مورد ائمه به کار می رود.

مظنونات --> قضیه