جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مطففین، سوره

هشتاد و سومین سوره قرآن

مطلع الانوار --> امیرخسرو دهلوی

مطلع السعدین و مجمع البحرین --> عبدالرزاق سمرقندی

مطلع الشمس

کتابی به فارسی در سه جلد از محمد حسن خان اعتمادالسلطنه

مطلق و مقیّد

دو اصطلاح در اصول فقه

مَطْماطه

نام یکی از طوایف مهم بربر در شمال آفریقا

مطوّعه

مسلمینی که به میل و به خرج خود دسته هایی مسلح برای جنگ با کفار تشکیل می دادند.

مطول

کتابی به عربی در معانی و بیان تألیف سعدالدین تفتازانی (قرن8)

مطهّرات

چیزهایی که سبب پاک کردن چیزهای نجس می شود. مصادیق، احکام و مطالعات تطبیقی در مورد مطهّرات

مطهّر علیشاه

از مشایخ خاکساریه که اصلاحاتی در این سلسله انجام داد(قرن 15)

مطهری، مرتضی

اندیشمند مسلمان ایرانی که در 1358 توسط گروه فرقان به شهادت رسید.

مطیع بن اِیاس

شاعر اواخر دورهء امویان و اوایل عباسیان (قرن2)

مطیع لله

بیست و سومین خلیفه عباسی (قرن4)

مظالم، دیوان

نهادی برای رسیدگی به موارد نقض عدالت و صدور احکام غیرعادلانه در دوره های مختلف، در حکومتهای اسلامی - دوره عباسی - قرون میانه اسلامی

مظفر، محمدرضا

از علمای امامیه، مدرس منطق و اصول (قرن14)