جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مَطالِع

مبحثی مهم در باب محاسبه وقت در ستاره شناسی و نجوم قدیم

مطالعات اسلامی

نوعی رویکرد در مطالعات خاورشناسی - تاریخ مطالعات اسلامی از آغاز تاکنون - بررسی انتقادی روشهای مطالعاتی غرب دربارهء اسلام به عنوان یک دین، تمدن و فرهنگ

مطالعات بین المللی خاورمیانه، مجله

نشریه علمی با موضوعات تاریخی، دینی، اجتماعی، حقوقی و سایر زمینه های مربوط به جهان اسلام

مطالع الانوار

کتابی در منطق از قاضی ارموی (قرن6و7)

مطایبه --> هزل

مطبخ

محل طبخ غذا؛ از بخشهای مهم دربارهای اسلامی - در دوره میانه خلافت - در عثمانی - در ایران - در هند مغول

مطبعه --> چاپ و چاپخانه

مطراقچی نصوح

نگارگر عثمانی (قرن10)

مطران، خلیل --> خلیل مُطران

مطرب

اصطلاحی به معنی نوازنده و خواننده؛ رامشگر و خنیاگر

مطربی سمرقندی

شاعر و تذکره نویس اهل ماوراءالنهر (قرن10و11)

مَطرَح

بزرگترین شهر و بندر مهم امیرنشین عمان

مُطَرِّزی، ابوالفتح

ادیب، لغوی و نحوی عرب(قرن6و7)

مطرفیه

فرقه ای زیدی با دیدگاههای خاص کلامی

مطعم بن عدی

سردار عرب، رئیس قبیله بنی نوفل (قرن2)